Kontakt: 533 300 636 | telefony@atelkom.pl | 9:00 - 17:00

Regulamin - Polityka prywatności
Polityka Prywatności

Polityka Prywatności§ 1 Postanowienia ogólne

I. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Sklepu dostępnego pod adresem www.atelkom.pl (Polityka Prywatności).
II. Informujemy, że administratorem danych osobowych zawartych w korespondencji email jest firma Atelkom z siedzibą przy ul.Długosza 69/3, 33-300 Nowy Sącz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki. Adres poczty elektronicznej: telefony@atelkom.pl, numer telefonu: 533 300 636
III. Usługodawca przestrzega zasad ochrony prywatności Klientów przewidzianych Ustawą RODO.

§ 2 Zakres i cel zbieranych danych

Ze względu na zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, przedstawiamy zaktualizowane informacje w zakresie przetwarzania Twoich danych przez nas. Zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją.
Administratorem danych osobowych zawartych w korespondencji email są:
Atelkom II S.C. Dyrek, Kasprzyk, Turakiewicz, ul. Długosza 69/3, 33-300 Nowy Sącz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7343536732 , REGON 363524383.
Atelkom S.C. Turakiewicz, Kasprzyk, Dyrek, ul. Kamieńskiego 11, 30-644 Kraków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6782808178, REGON 357356111.
Atelkom SP. J Dyrek, Kasprzyk, Turakiewicz, ul. Nawojowska 10, 33-300 Nowy Sącz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7343525036, REGON 123100798.
MDM FHU M. Mordarska - Dyrek, ul. Długosza 69/3, 33-300 Nowy Sącz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7341558801, REGON 492915942.
I. Dane osobowe przetwarzane mogą być na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r – zgody osoby, której dane dotyczą, lub - art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – jako cel własny administratora, lub o art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – w celu realizacji umowy kupna sprzedaży oraz:
1. w celu Rejestracji w Sklepie
2. w celu składania i realizacji Zamówienia oraz sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym zbieranych automatycznie w toku wizyt w Sklepie Internetowym;
3. przekazania Pani/Pana danych osobowych do mBank („Bank”) w związku z:
a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
4. W zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych w celach okreslonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe moga zostac udostepnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi moga byc:
a. DPD sp.zo.o.
I. W celu realizacji Zamówienia/Rezerwacji Usługodawca zbiera następujące dane: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, lub inne dane podane przez Usługodawcę w Sklepie lub w trakcie kontaktu z Klientem.
II. W celu Rejestracji Konta Klienta w Sklepie zbierane są następujące dane Klienta: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło.
III. Usługodawca oświadcza, że podanie danych oznaczonych w Sklepie jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z wybranych funkcjonalności Sklepu, w tym w przypadku danych wskazanych w pkt. 6-7 powyżej dla realizacji Zamówienia lub Rejestracji Konta Klienta.
IV. Dane osobowe Klientów zbierane dla umożliwienia korzystania z funkcjonalności dostępnych w Sklepie przetwarzane są przez Usługodawcę w celu:
1. obsługi procesu Rejestracji, logowania do Konta Klienta.
2. sprzedaży Klientom Produktów oraz ich dostawy Klientom.
3. obsługi procesu publikacji Treści i powiązanych z nim funkcjonalności,
4. ewentualnego dochodzenia roszczeń,
5. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
6. tworzenia raportów i analiz na potrzeby Usługodawcy dotyczących funkcjonowania Sklepu, w tym statystyk oglądalności podstron Sklepu,
7. dostosowania Sklepu do potrzeb Klientów.
V. Usługodawca informuje, że podczas korzystania ze Sklepu dane dotyczące Klienta zbierane są również automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych Sklepu, przez pliki Cookies.
VI. Usługodawca informuje, że od momentu połączenia się Klienta z Sklepem, w logach systemowych Sklepu pojawia się informacja o numerze IP.
VII. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Aby to zrobić, prosimy o kontakt: telefony@atelkom.pl. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Od 25 maja 2018 roku przysługuje Ci prawo prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych budzi Twoje wątpliwości, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego.
VIII. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu przez Klienta. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient, korzysta ze Sklepu, które umożliwiają:
1. utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
2. dostosowanie i optymalizację Sklepu do potrzeb Klientów,
3. tworzenie statystyk oglądalności podstron Sklepu,
4. zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Sklepu.
IX. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencja niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
W Sklepie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze Sklepu. Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Klienta. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie. W Sklepie wykorzystywane są również Cookies zamieszczane przez partnerów Usługodawcy, umożliwiające personalizację działalności reklamowej i rozliczanie jej efektów. Polityka Prywatności nie reguluje sposobu wykorzystywania plików Cookies przez podmioty trzecie. Więcej informacji o tych plikach Cookies może być dostępnych na poszczególnych stronach partnerów Usługodawcy.

§ 3 Prawa i obowiązki Usługodawcy

I. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
II. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy OODO podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Sklepem.
III. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności innym podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy lub bezpośrednio Klienta usługi w zakresie niezbędnym do korzystania ze Sklepu, w tym realizacji Zamówienia/Rezerwacji, rozpatrzenia reklamacji oraz korzystania z usług finansowych dostępnych w Sklepie Internetowym, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy OODO. Dane osobowe Klientów mogą zostać powierzone w szczególności dostawcom Produktów, Bankom, Ubezpieczycielom, instytucjom finansowym i ubezpieczeniowym.

§ 4 Prawa i obowiązki Klienta

I. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać e-mail na adres: telefony@atelkom.pl
II. W przypadku, gdy Usługodawca występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem e-mail, SMS i innych) osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo jej cofnięcia. W tym celu należy: wysłać e-mail na adres: telefony@atelkom.pl i poinformować o cofnięciu zgody,
III. Jeżeli Klient umieszcza w Sklepie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
IV. Klient uprawniony jest do korzystania z danych i treści udostępnionych przez innych Klientów Sklepu wyłącznie w związku z korzystaniem ze Sklepu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych Klientów na przetwarzanie ich danych i ich treści w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie ze Sklepu.

§ 5 Zabezpieczenie danych

Usługodawca oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Sklepu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Usługodawcy na konto e-mail: telefony@atelkom.pl
© 2023 Atelkom · Designed by ELECTROSOFT.PL